STRUKTUR KELOMPOK KEILMUAN (KK)

JURUSAN FARMASI FAKULTAS MIPA 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

 

KK TEKNOLOGI FARMASI

Ketua :

apt. Siti Zahliyatul Munawiroh, Ph.D.

Anggota :

apt. Aris Perdana Kusuma, S.Farm., M.Sc.

apt. Bambang Hernawan Nugroho, S.Farm., M.Sc.

Dr. apt. Lutfi Chabib, S.Farm., M.Sc.

apt. Oktavia Indrati, S.Farm., M.Sc.

Prof. Dr. apt. Yandi Syukri, S.Si., M.Si.

 

KK BIOLOGI FARMASI

Ketua :

apt. Hady Anshory Tamhid, S.Si., M.Sc.

Anggota :

apt. Annisa Fitria, S.Farm., M.Sc.

apt. Arde Toga Nugraha, S.Farm., M.Sc.

Dr. apt. Asih Triastuti, SF., M.Sc.

apt. Pinus Jumaryatno, S.Si., M.Phil., Ph.D.

 

KK FARMAKOLOGI

Ketua : 

Dr. apt. Arba Pramundita Ramadani, S.Farm., M.Sc.

Anggota :

apt. Cynthia Astiti Putri, S.Farm., M.Si.

apt. Dimas Adhi Pradana, S.Farm., M.Sc.

Dr. apt. Farida Hayati, S.Si., M.Si.

 

KK KIMIA FARMASI

Ketua :

apt. Sista Werdyani. S.Farm., M.Biotech.

Anggota :

apt. Ardi Nugroho, S.Farm., M.Sc.

apt. Ari Wibowo, S.Farm., M.Sc.

apt. M. Hatta Prabowo, SF., M.Si.

apt. Rochmy Istikharah, S.Farm., M.Sc.

Dra. apt. Suparmi, M.Si.

 

KK KLINIK

Ketua :

apt. Suci Hanifah, SF., M.Si., Ph.D.

Anggota :

apt. Chynthia Pradiftha Sari, S.Farm., M.Sc.

apt. Mutiara Herawati, S.Farm., M.Sc.

apt. Ndaru Setyaningrum, S.Farm., M.Sc.

apt. Saepudin, S.Si., M.Si., Ph.D.

Dr. apt. Vitarani Dwi Ananda Ningrum, S.Si., M.Si.

apt. Yosi Febrianti, S.Farm., M.Sc.

 

KK FARMASI SOSIAL DAN ADMINISTRASI

Ketua :

apt. Diesty Anita Nugraheni, S.Farm., M.Sc.

Anggota :

apt. Dian Medisa, S.Farm., M.P.H.

apt. Fithria Dyah Ayu Suryanegara, S.Farm., M.Sc.

apt. Novi Dwi Rugiarti, S.Si., M.Sc.

apt. Okti Ratna Mafruhah, S.Farm., M.Sc.

Shubhi Mahmashony Harimurti, S.S., M.A.

apt. Yulianto, S.Farm., M.P.H.